AUTODOC Shop AUTODOC Partners AUTODOC Club Uus AUTODOC Ads
Lemmikud

AUTODOC ADS teenuse üldtingimused

Üldtingimused, Autodoci poolt pakutav teenus

 • AUTODOC AG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berliin („Autodoc“) tegutseb ja pakub teile domeenil undefined platvormi AUTODOC ADS („platvorm“), mille kasutamise aluseks on järgnevad kasutamise üldtingimused („kasutustingimused“). Platvormi võivad kasutada nii era- kui juriidilised isikud ("kasutajad").

  Platvormil registreerudes või seda kasutades nõustute nende kasutustingimuste kehtimisega. Kui te ei soovi nende kasutustingimuste poolt seotud olla, siis pole teil õigust platvormi kasutada.

 • Platvorm võimaldab avaldada pakkumisi ja päringuid ("kuulutused") ning suhtlust kaupade ja teenuste pakkujate ning loodetavate ostjate vahel. Autodoc ise pole avaldatud kuulutuste pakkuja ega looja.

 • Platvormil võib pakkuda nii kaupu kui teenuseid.

 • Kasutaja saab kuulutajana luua ja avaldada kuulutusi, mis koosnevad tekstist ja piltidest ning tulevase ostjana vaadata teiste kasutajate poolt avaldatud kuulutusi.

 • Pakutud ulatuses võimaldab platvorm kasutajatel omavahel ka otsesõnumeid vahetada.

Registreerumine, kasutajakonto

 • Platvormi kõigi funktsioonide kasutamine, eriti kuulutuste üles seadmine, kasutajate teatud kontaktinfo kuvamine ning otsesõnumite vahetamine teiste kasutajatega eeldab kasutajapoolset tasuta registreerumist.

 • Registreeruda saavad üksnes seaduslikud kompetentsed eraisikud ühekaupa (seevastu ei saa registreeruda nt perekonnad või abikaasad), juriidilised isikud ja eraõiguslikud ettevõtted.

  Kui kliendina registreeritakse ettevõte, siis garanteerib see isik, et tal on õigus ettevõtet esindada.

 • Kasutaja ei tohi lubada kolmandatel osapooltel oma kontot kasutada. Kasutaja on kohustatud hoidma oma ligipääsuandmeid salajas ning kaitsma neid kolmandate osapoolte eest.

 • Kasutajakonto pole ülekantav ega päritav.

 • Kasutaja, kellel juba on konto veebilehel https://www.autodoc.de/ või https://club.autodoc.de/, ei pea ennast eraldi platvormi kuulutused.autodoc.ee jaoks registreerima. Veebilehtede https://www.autodoc.de/ ja https://club.autodoc.de/ ligipääsuandmeid saab tänu ühendsisselogimissüsteemile automaatselt kasutada platvormile kuulutused.autodoc.ee ligipääsuks.

  Kasutajatele, kes ennast platvormil registreerivad ja kel pole kasutajakontot veebilehel https://www.autodoc.de/ või https://club.autodoc.de/, genereeritakse automaatselt ühendsisselogimissüsteemiga samade ligipääsuandmetega kasutajakonto veebilehtedele https://www.autodoc.de/ ja https://club.autodoc.de/.

Platvormi kasutamine

 • Kasutaja loob isikliku konto. Registreerimisega sõlmitakse kasutusleping Autodoci ja kasutaja vahel ("kasutusleping").

  Kui kasutajal on veebilehel https://www.autodoc.de/ juba konto, siis sõlmitakse platvormi kasutusleping esimesel sisselogimisel ühendsisselogimissüsteemi abil. Kasutuslepingu lepingu ese on Autodoci poolne platvormile ligipääsu andmine.

 • 2) Pärast registreerimist annab Autodoc kasutajale ligipääsu platvormile kasutajakonto ja ligipääsuandmete abil. Kasutaja peab alati hoidma oma ligipääsuandmeid salajas ning andma Autodocile koheselt teada mistahes volitamata ligipääsust kontole.

 • Erinevate kasutajanimede alt registreerimine ja pärast lehelt ligipääsukeelu saamist uuesti registreerimine pole lubatud.

 • Kasutaja kohustub vältima selliseid teguviise, mis võiksid ohustada Autodoci platvormi ning ei kasuta sellist infot või andmeid, mis mõjutab platvormi tarkvara ning ei levita viiruseid, Trooja hobuseid ega muid kahjulikke programme.

Kuulutuste avaldamise reeglid

 • Pärast seda, kui kasutaja ennast platvormile edukalt registreerinud on, võib ta platvormil tasuta oma kuulutusi luua ja avalikustada.

 • Kuulutuse info salvestatakse elektrooniliselt. Kus võimalik, saab kasutaja kuulutuse sisu ja selle spetsiifilisi parameetreid avaldamise käigus platvormil kontrollida ja muuta (eelvaate funktsioon).

 • Kasutaja poolt platvormil avaldatud kuulutus on kõigile platvormi kasutajatele nähtav.

 • Kasutaja on kohustatud iga kuulutuse veebilehel AUTODOC ADS sobivasse kategooriasse paigutama ja kirjeldama oma pakkumist tõepäraselt, tuues seejuures välja selle kõik asjakohased omadused ja tunnused (nätieks seisukord: uus või kasutatud) kirjalikult ning lisama võimalusel asjakohaseid pilte.

 • Kasutaja on kohustatud kuulutuse üles seadmisel täpsustama, kas ta avaldab kuulutust eraisiku, äriettevõtte või FIEna.

 • Kasutajatele, kes platvormi äriettevõttena või muul moel ametiga seonduvalt kasutavad, rakenduvad spetsiifilised seaduslikud klauslid.

  Muuhulgas on nad kohustatud täitma õigusliku infoedastuse kohustused ning eriti andma üles täieliku teenusepakkuja info, et täita sellekohaseid seaduslikke nõudeid.

  Autodoc ei vastuta eelnevalt mainitud info tõelevastavuse ja täielikkuse eest.

 • Üles seatud kuulutuse autoriõigus jääb kasutajale. Samas tähendab kuulutuse ülesseadmine platvormile, et kasutaja annab Autodocile õiguse eemaldada kuulutus ning annab ligipääsu kogu selle infole.

  Autodocil on õigus kuulutusi platvormil liigutada ja neid tehniliselt muuta.

Keelatud sisu ja käitumisviisid, vastutus kuulutuse eest

 • Vastutus kogu kuulutuses sisalduva info, andmete, tekstide, piltide, fotode ja muu sisu ning materjalide ("sisu") eest ja kogu kasutaja poolt platvormi abil loodu, alal hoitu ning üles seatu eest lasub täielikult ja tingimusteta isikul, kellelt see sisu pärineb.

 • Kasutaja ei tohi kuulutuste üles seadmise raames ega sellega seoses ei otseselt ega kaudselt:

  • rikkuda seaduslikke reegleid, käesolevaid kasutustingimusi, kolmandate osapoolte õigusi, eriti autoriõigust, kaubamärgiõigust ja konkurentsiõigust, patente, ärisaladust, isiklikke õigusi (näiteks fotodel kujutatud inimeste õigust enda visuaalse representatsiooni üle) või solvata avalikku sündsustunnet;

  • luua, alal hoida ja/või avaldada pilte, fotosid, tekste, andmeid, linke või muud sisu, millele rakenduvad põhiseaduslikud, seaduslikud või muud seadussätted seoses nendega vastuolus olemisega (või mis on Autodoci reeglitega vastuolus), näiteks sisu, mis on ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, väärastav, ahistav, laimav või solvav, obstsöönne, viha külvav, rassistlik või muul moel küsitav või võib ükskõik mis moel alaealisi kahjustada, eriti pornograafiline, vägivalda ülistav või muul moel alaealistele kahjulik sisu;

  • üles seada sisu, mis ebatõeseid andmeid sisaldab või mis muul moel eksitav on;

  • luua, alal hoida ja/või avaldada sisu, mida tal pole õigust jagada või avaldada ja

  • alal hoida ja/või avaldada sisu, mis sisaldab endas tarkvaraviiruseid või muud infot, faile või programme, mis on mõeldud või mille funktsioon on segada, hävitada või piirata ükskõik millise telekommunikatsiooniseadme või arvuti tarkvara või riistvara toimimist.

Kasutaja kohustused

 • Kasutaja on platvormile registreerudes kohustatud andma tõepärast, täpset, ajakohast ja täielikku infot selle kohta, mida registreerimisvorm nõuab. Kasutaja nõustub iseseisvalt ja kohe uuendama oma isiklikku infot, kui see peaks muutuma.

  Kasutaja võtab teatavaks, et konto omanikuna on ta täielikult vastutav kõigi tegevuste eest, mis tema konto alt ellu viiakse. Kui kasutaja on lubanud teisel isikul, näiteks alaealisel kasutada oma kontot ilma alaealise eestkostja loata, võtab kasutaja teatavaks, et ta on täielikult vastutav tolle kõigi tegude eest, mille alla kuulub muuhulgas ligipääs, platvormi kasutamine tolle kasutaja poolt ning igasugune väärkasutus.

 • Kasutaja peab kindlaks tegema, et ta ei riku oma kuulutusi üles seades kolmandate osapoolte õigusi (näiteks autoriõigust, isiklikke õigusi, konkurentsiõigust).

 • Kasutaja annab Autodocile viivitamatult teada oma konto mistahes väärkasutusest ning turvaregulatsioonide rikkumisest. Kasutaja on kohustatud Autodocile hüvitama sellega kaasneda võivad kahjud.

 • Kasutaja kohustub hoiduma teguviisidest, mis kahjustavad või võivad kahjustada platvormi funktsionaalset suutlikkust (näiteks kasutades selleks pahavara või muid skripte). See kehtib eriti "robot", "spider" või "offline reader" tarkvara puhul, mis genereerib automaatselt veebis kasutajapoolseid päringuid.

 • Kasutaja hoidub samuti Autodoci veebilehe osade muutmisest, ülekirjutamisest, kopeerimisest või levitamisest, eriti tehnilistest kaitsemeetoditest mööda hiilimisest (näiteks allalaadimise vastastest vahenditest).

Kuulutuste kustutamine

 • Autodoc võib kustutada kõik kasutaja poolt platvormile üles seatud kuulutused kas täielikult või osaliselt või keelduda avaldamast kasutaja kuulutusi kui on konkreetseid andmeid selle kohta, et kuulutus rikub neid kasutustingimusi või seaduslikke sätteid, või et kasutaja on muul kuritahtlikul moel rikkunud lepingulisi kohustusi. Autodoc võib hoiatada kasutajat ja/või keelata tal ajutiselt või alaliselt platvormi kasutamise.

 • Autodoc jätab endale õiguse kuulutusi platvormil mitte avaldada või neid sealt eemaldada juhul, kui on tõendeid selle kohta, et välja kuulutatud objekt pole vabalt müügiks kättesaadav või et seda pakutakse muul viisil ebaseaduslikult või kui on viiteid sellele, et kuulutus seatakse üles või on üles seatud kuritahtlikel eesmärkidel.

 • Lisaks on Autodocil õigus piirata või lõpetada oma teenuse pakkumine (juurdepääs platvormile) täielikult või osaliselt ning viivitada kuulutuste avaldamisega juhul, kui see peaks osutuma vajalikuks tehniliste meetmete elluviimiseks.

Liikmelisuse tühistamine, kasutajakonto sulgemine

 • Kasutusleping sõlmitakse piiramata ajaks.

 • Kasutaja võib kasutuslepingu igal hetkel ilma etteteatamiseta tühistada.

 • Autodoc võib kasutuslepingu õiguskohaselt kahenädalase etteteatamisega tühistada. Seejuures jääb puutumata õigus tühistada konto ilma etteteatamiseta mõjuvatel põhjustel.

  Eriti võib Autodoc kasutuslepingu ilma etteteatamiseta tühistada, kui:

  - kasutaja registreerumisel ebatäpseid või ebatäielikke andmeid esitab,

  - kasutaja rikub korduvalt muid lepingulisi kohustusi ning ei hoidu nende kohustuste rikkumisest isegi pärast Autodoci poolset sellekohast nõuet.

 • Kui Autodoc lepingu tühistanud on, pole kasutajal õigust uut kontot sisse seada, isegi mitte teise nime või nimetuse alt.

 • Iga tühistamine peab aset leidma kirjalikult. E-posti teel edastatud tühistamine täidab kirjaliku vormi nõuet.

 • Autodocil on õigus ilma eelneva teadaandmiseta peatada kasutaja platvormi kasutamise õigus täielikult või osaliselt kui asjaolud viitavad sellele, et kasutaja on käesolevaid kasutustingimusi rikkunud või kui selline teguviis peaks osutuma vajalikuks seaduslike määruste tõttu või võimaliku seadusrikkumise väljaselgitamise huvides.

 • Pärast lepingu lõpetamist eemaldatakse platvormilt kõik kasutaja aktiivsed kuulutused ning kasutaja konto deaktiveeritakse. Sellest tulenev andmete kustutamine ei puuduta andmeid, mida Autodoc seaduse kohaselt alal hoidma peab või võib.

Autodoci vastutus

 • Kasutajapoolsed kahjunõuded Autodoci suhtes lükatakse tagasi, välja arvatud juhul, kui alljärgnevalt vastupidist väidetud on.

  Ülalmainitud vastutuse välistamine kehtib lisaks Autodoci seaduslike esindajate ja tellimuste täitjate suhtes kui kasutaja peaks nende suhtes nõudeid esitama, välja arvatud juhul, kui seaduslikud esindajad või tellimuse täitjad on käitunud pahatahtlikult või suure hooletusega.

 • Ülal välja toodud vastutuse piirangud ei kehti (a) sel määral, mil vastutust ei saa piirata ega välistada kehtiva seaduse kohaselt, eriti pidades silmas Saksa tootevastutusseadust,

  (b) tahtluse või suure hooletuse korral, (c) juhul, kui kerge hooletuse tõttu on põhjustatud kahju tervisele, jäsemele või elule, (d) märkimisväärsete lepingukohustuste rikkumise korral, (e) pettuse korral ning (f) kokkulepitud garantii mittejärgmise korral.

 • Autodoc juhib tähelepanu omapoolse kontrolli puudumisele kasutajate poolt avaldatud kuulutuste kujunduse ja sisu üle. Seetõttu distantseerib Autodoc end rangelt platvormil avaldatud kuulutuste sisust.

 • Kuulutusi ei kontrollita Autodoci poolt seadusjärgsuse, õigsuse ja täielikkuse osas.

  Autodoc ei taga kuulutustes sisalduva info täielikkust ega täpsust, samuti ei taga Autodoc kasutajate poolt välja pakutud toodete või teenuste kvaliteeti, turvalisust ega seaduslikkust.

 • Seni kuni Autodoci poolne vastutus on välistatud, kehtib see Autodociga seotud firmade suhtes, samuti ka Autodoci töövõtjate, töötajate, kaastöötajate, esindajate, partnerite ja tellimuse täitjate isikliku vastutuse osas.

Vastutusest lahtiütlemine

Kasutaja annab siinkohal teada, et ta ei esita õiguslikke nõudeid ega võta vastutusele Autodoci, Autodociga seotud firmasid, Autodoci töövõtjaid, töötajaid, personali, esindajaid, aktsionäre ega Autodoci tellimusi täitvaid ja Autodociga seotud firmasid ükskõik mis sorti nõuete osas kolmandate osapoolte poolt, mis on esitatud kasutaja poolt platvormil alal hoitava, avaldatava ja/või edasi antava sisu tõttu või sellega seoses või mis tõstatuvad kasutajapoolse platvormi kasutamise tõttu või nende kasutustingimuste rikkumise tõttu või kolmandate osapoolte õiguste rikkumise tõttu. Selle alla käivad ka advokaadikulud ja kohtukulud.

Kolmandate osapoolte poolsete nõuete korral on kasutaja kohustatud Autodocile nõude korral koheselt, tõeselt ja täielikult edasi andma kogu info kaitseks, mis on vajalik nende nõuete uurimiseks ja nendevastase kaitse ülesseadmiseks. Kahjutasunõuded ei kehti kui kasutaja pole rikkumise eest vastutav.

Autodoci kaubamärgid ja omandiõigused

Kasutaja võtab teatavaks, et kõik Autodocile kuuluvad märgistuse õigused, sealhulgas mistahes kaubamärk, patent, autoriõigus või litsenseerimisõigus või mistahes kasutaja jaoks võrreldava õigulikus seisundis olev õigus on eranditult Autodoci omand ning kasutaja ei tohi neid kasutada ega eemaldada nendelt viiteid Autodocile ilma Autodoci eelneva selgesõnalise kirjaliku loata.

Eriti ei tohi kasutaja kasutada Autodoci kaubamärki, seda kopeerida, modifitseerida, osadeks lahti võtta, luua sest derivatiivseid versioone või üritada kindlaks määrata selle algkoodi, müüa, üle anda, anda allluba või anda üle selle mistahes tarkvara/algkoodi õigusi või esitada mistahes nõuet selle tarkvara/algkoodi omamisele. Täpsustuseks: eelnev pole kehtiv kasutaja isikliku sisu osas.

Andmekaitse

Platvormi kasutamine on vabatahtlik. Ometi pole platvormi kuulutused.autodoc.ee kasutamine võimalik ilma isiklike andmete esitamiseta või anonümiseeritud andmete täpsustamiseta.

Autodoc kuuletub asjakohasele kehtivale andmekaitseseadustikule. Lisainfot nõutud isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise loomu ning eesmärgi kohta leiate te privaatsuspoliitikast https://www.autodoc.ee/services/privaatsus-poliitika

Kasutustingimuste muudatused, teenuse pakkumise lõpetamine

 • Üldtingimused on kasutaja ja Autodoci vahelise lepingusuhte osa sellises versioonis, mis oli kättesaadav registreerumise hetkel.

  Üldtingimuste hetkel kehtiv versioon on Autodoci veebilehel igal hetkel kättesaadav aadressil kuulutused.autodoc.ee Autodocil on õigus teha platvormil muudatusi, sealhulgas näiteks muuta ja kohandada kasutustingimusi tulevikku ulatuvalt.

  Autodoc teavitab kasutajat kirjalikult (e-kiri on piisav) neli nädalat enne seda, kui muudatused ellu viiakse.

  Kui selle ajaperioodi jooksul ei esita kasutaja vastuväiteid või kui kasutaja nõustub tingimustega eelnevalt, siis hakkavad muudetud kasutustingimused kehtima.

  Kui kasutaja esitab muudatuste osas vastuväited teadaandeperioodi vältel kirjalikul kujul (e-kirjast piisab), kehtib leping edasi eelnevalt nõustutud kasutustingimustel. Kasutaja ja Autodoci lõpetamisõigused jäävad samaks.

 • Autodocil on õigus lõpetada oma teenuste pakkumine (platvormi kättesaadavus) kahenädalase etteteatamise tingimuse täitmisel.

Veebipõhine vaidlustuste lahendamine: teave, mis puudutab (EL) 2013/524 artikli 14 lõiget 1 (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise määrus)

Veebipõhiste vaidlustuste lahendamiseks on Euroopa Komisjonil veebileht http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Autodoc pole vaidlustuse väljaspool kohtut lahendamise menetluseks üldiselt ei valmis ega kohustatud.

Tarbijavaidluste lahendamine: Saksa VSBG § 36 puudutav informatsioon

Autodoc ei osale vaidluste lahendamise menetluses tarbijavahekohtu ees. Samas kohustab seadus meid teile teatavaks tegema teid puudutava tarbijate vahekohtu lahendamise üksuse:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. {Registreeritud Arbitatsiooni Assotsiatsioonikeskuse Tarbijate Üldlepitusnõukogu }, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Telefon: 07851 / 795 79 40, Faks: 07851 / 795 79 41, E-post: mail@verbraucher-schlichter.de, Veebileht: www.verbraucher-schlichter.de.

Lõppklauslid

 • Kui kasutaja on ettevõtja (Saksa tsiviilõigus § 14 kohaselt), siis rakendatakse Saksa Liitvabariigi seadust. ÜRO müügiõiguse (CISG) rakendamine on välistatud.

  Kasutajate jaoks kehtib see vaid siis, kui kasutaja asukohariigis pole seaduse poolt ette nähtud klausleid (näiteks tarbijakaitseseadusi), mis sellele vastu on.

 • Ainsaks käesolevast lepingust või sellega seoses tekkida võivate seaduslike küsimuste lahendamise paigaks on Berliin, seda eeldusel, et lepinguosaline on ettevõtja või neil pole Saksamaal või mõnel muul Euroopa Liidu liikmesmaal üldist kohtupidamise kohta või et te viisite oma püsiva elukoha välismaale pärast nende Üldtingimuste jõustumist seaduslike tingimuste jõustumist või ei ole teie elukoht või alaline asukoht hagi sisseandmise hetkel teada.

 • Kui üks või mitu Üldtingimuste osa peaks õigustühiseks osutuma või muutuma või nende rakendamine võimatuks muutuma, siis ei mõjuta see ülejäänud Üldtingimuste klausleid. Kehtetud või kehtestamatud klauslid asendatakse neil juhtudel seaduse poolt ette nähtud eeskirjadega.

Tarbija tühistamispoliitika

 • Tarbijatel on järgnevate klauslite kohaselt tühistamisõigus, kusjuures tarbija on mistahes isik, kes viib läbi seadusliku tehingu, mille eesmärke ei saa suuremalt osalt lugeda ei tema äriliste ega FIE-staatusega seotud ametitegevuste osaks.

 • Te võite oma lepingulise nõusoleku kirjalikult tühistada ilma selleks põhjendust andmata kahe nädala jooksul (näiteks kirja teel, faksiga või meilitsi).

  See ajaperiood algab pärast selle info kättesaamist kirjalikul kujul aga mitte enne selle lepingu sõlmimist ega ka mitte enne seda, kui me oleme täitnud oma kohustuse anda infot, nagu näeb ette Saksa Tsiviilõiguse artikkel 312c § 2 kooskõlas sektsiooniga 1 ja (2) ning teavitamiskohuse alase tsiviilseadustiku määrusega.

  Selleks tarbeks võite te kasutada juuresolevat tühistamise vormi, see pole aga kohustuslik. Te võite täita tühistamise vormi elektrooniliselt meie veebilehel kuulutused.autodoc.ee ja see tagastada (näiteks meilitsi aadressile info@autodoc.de).

  Kui te kasutate seda meetodit, saadame me teile koheselt tühistamise kättesaamise kinnituse (näiteks meilitsi).

  Tühistamise ära saatmisest enne tähtaega piisab tühistamistähtpäevast kinnipidamiseks. Tühistamine tuleb saata järgnevale aadressile:


  AUTODOC AG


  Josef-Orlopp-Straße 55


  10365 Berliin, Saksamaa,


  Telefoninumber: +493022026998,


  Faksinumber: 030 208 478 250,


  E-posti aadress: info@autodoc.de


 • Tühistamise tagajärjed

  Jõustuva tühistamise korral peavad pooled vastastikku tasuma teisele poolele saadud teenuste eest ning kõikvõimalike sellest tulenevate kasude eest (näiteks interssid).

  Kui teil pole võimalik meile tagastada kas täielikult või osaliselt saadud kasu või tagastate selle kahjustatud olekus, siis peate te pakkuma meile võrdse väärtusega kompensatsiooni. See võib tähendada seda, et te peate sellegipoolest täitma lepinguliseid maksekohustusi kuni tühistamiskuupäevani.

  Kohustus tagastada maksed peab saama täidetud 30 päeva jooksul. See periood algab teie jaoks tühistamise väljasaatmise hetkel ning meie jaoks selle kättesaamise hetkel.

  Raha tagastamise jaoks kasutame me sama maksemeetodit, mida teie kasutasite algse makse tegemiseks, välja arvatud siis, kui oleme teiega muu maksemeetodi osas kokku leppinud; mitte mingil ei esitata teile mistahes arvet sellise tagasimakse osas.

 • Erijuhised

  Teie tühistusõigus lõppeb teie nõusolekul enneaegselt sellisel juhul, kui leping on mõlema poole poolt täielikult täidetud enne teiepoolset tühistamisõiguse kasutamist.

 • Tühistamisvormi näidis

  Kui te soovite lepingu tühistada, siis palun täitke see vorm ning tagastage see meile.

  —Tühistamisjuhiste lõpp—

  Mistahes vaidlustuse või ebaselguse korral on kehtiv originaaleksemplar ehk saksakeelne lepingu versioon.